گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی- اخبار گروه
آشنایی با رشته علوم آزمایشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 

نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=384.37384.95194.fa
برگشت به اصل مطلب