گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی- اخبار گروه
اطلاعیه امتحان کارورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=384.37384.76404.fa
برگشت به اصل مطلب