گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی- اخبار گروه
جلسه گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/24 | 
جلسهء گروه علوم آزمایشگاهی در حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر شیدفر، معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر معروفی، مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر غروی و سایر اعضای هیئت علمی گروه در دفتر ریاست محترم دانشکده در تاریخ 97.7.24 برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=384.37384.71997.fa
برگشت به اصل مطلب